Modlitby

DEVÍTIDENNÍ POBOŽNOST K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI
 k vyprošení zvláštních milostí na přímluvu sv. Terezie Ježíškovy.

Věčný Otče, jenž korunuješ v nebi ty, kteří ti věrně sloužili na zemi:
 prosím tě pro čistou lásku, jakou ti svatá Terezie vždy projevovala a pro kterou dětinně doufala,
že až jednou bude v nebi, budeš plniti její vůli, tak jako ona tvou na zemi vždy plnila:
nakloň se milostivě k jejím prosbám a rač mě vyslyšeti na její přímluvu.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci.

Ó lásky nejhodnější Ježíši, Synu Otce věčného, jenž jsi slíbil,
že odměníš i nejmenší službu ve jménu tvém bližnímu prokázanou:
shlédni milostivě na svou malou nevěstu, svatou Terezii,
která vždy projevovala tak velikou horlivost o spásu duší.
Pro dobro, je zde na zemi vykonala a pro bolesti, které tak hrdinsky snášela,
vyslyš její vroucí touhu, aby z nebe zemi dobře činila a uděl mi na její přímluvu milost,
 o kterou tě snažně prosím.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci.

Bože, Duše svatý, jenž jsi udělil duši svaté Terezie tolik milostí a darů
a vedls ji k veliké dokonalosti: pro věrnost, s jakou vždy dbala tvých vnuknutí, tě prosím,
abys - pamětliv jejího přislíbení, že z nebe sešle na zem déšť růží (milostí) -
vyslyšel prosby, jež k tobě za mne vysílá, aby se tak vyplnil onen její slib.

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci.

Ó svatá Terezie Ježíškova, ty ses stala v krátké době svého pozemského života
zrcadlem andělské čistoty, hrdinské lásky a velkomyslné oddanosti Bohu
 a nyní se v nebi raduješ  z odměny za své ctnosti. I prosím tě, shlédni soucitně na mne,
 jenž s důvěrou utíkám k tvé dobrotě. Přimluv se za mne u neposkvrněné Panny Marie,
jejíž jsi vyvolenou květinkou, u té Královny nebeské, jež se na tebe usmála již za jitra žití.
Pros mou dobrou Matičku, která všeho dosáhne u svého Božského Syna,
aby mi vyžádala těch milostí, o které tak vroucně prosím, a doprovázela je svým požehnáním,
sílíc a těšíc mě po celý život. Pros jí také, aby mi zvláště pomáhala v hodině smrti
a přivedla mě do věčné blaženosti.
Amen.

Zdrávas Královno.

MODLITBA K SVATÉ TEREZII.
Otče nebeský, jenž skrze svatou Terezii chceš světu opět připomenouti
svou milosrdnou lásku a dětinnou důvěru, s níž musíme k tobě lnouti,
rač rozmnožiti slávu a moc přímluvy své dcery a věrné služebnice,
aby ti denně získávala mnoho duší, jež by tě věčně velebily.

Ó svatá Terezie, radosti Srdce Ježíšova a miláčku Matky Boží Karmelské,
sešli nám hojný déšť růží a vypros nám od Boha milostí, jichž očekáváme od
jeho nesmírné dobroty, aby se tak vyplnilo tvé přání:
"zemi prokazovati dobrodiní."
Amen.


Modlitby, složeny svatou Terezií Ježíškovou.

Sebeodevzdání v zápalnou oběť milosrdné Lásce Boží.
Svatá Terezie Ježíškova nosila toto sebeodevzdání dnem i nocí na svém srdci v knize sv. evangelií.

Bože můj, blažená Trojice! Toužím Tě milovati a působiti, abys byl milován.
Chci pracovati k oslavení církve svaté, zachraňujíc duše na zemi a vysvobozujíc ty,
které trpí v očistci. Dychtím naplniti dokonale Tvou vůli a dosáhnouti toho stupně slávy,
který Jsi mně připravil ve svém království. Zkrátka, toužím se státi svatou.
Avšak cítím svou slabost, a proto Tě prosím, Bože, buď ty sám mou svatostí! 

Protože jsi mě tak miloval, žes mi dal svého jediného Syna,
aby byl mým Spasitelem a mým snoubencem, nekonečné poklady Jeho zásluh patří mně.
Obětuji Ti je, plna štěstí, prosíc, aby ses na mne díval jen skrze
Tvář Ježíšovu v Jeho Srdci, hořícím láskou.

Obětuji Ti ještě zásluhy svatých v nebi a na zemi,
 jejich úkony lásky právě tak jako svatých andělů.
Konečně Ti obětuji, blažená Trojice, lásku svaté Panny, mé drahé Matky, i její zásluhy.
Jí doporoučím toto své odevzdání a prosím ji, aby je přednesla Tobě.
Její božský Syn, můj milovaný Snoubenec, řekl za pozemského svého života:
"Budete-li zač prositit Otce ve jménu mém, dá vám."
Proto jsem si jista, že vyplníš mé touhy...
Vím, Bože můj, že čím více chceš dáti, tím více dáváš toužiti.

Cítím ve svém srdci nesmírné touhy a důvěrou Tě prosím,
abys přijal ve své vlastnictví mou duši. Ach, nemohu přistupovati ke sv. přijímání tak často,
jak bych chtěla. Ale, Pane, což nejsi všemohoucí?
Zůstaň u mně jako ve svatostánku, nevzdaluj se nikdy od své malé oběti!

Chtěla bych Tě potěšiti za nevděk lidí a prosím Tě,
abys mně odňal mou smutnou sovobdu Tobě se znelíbiti.
Klesnu-li někdy ze slabosti, kéž ihned Tvůj božský pohled očistí mou duši,
sžehne všechny mé nedokonalosti jako oheň, který přetvořuje vše v sebe!

Děkuji Ti, Bože, za všechny Tvé milosti, které jsi mně udělil,
zvláště, že jsi mně dal projíti výhní utrpení. S radostí budu pohlížeti na Tebe,
třímajícího žezlo kříže, až přijdeš v poslední den.
Protože jsi mně učinil účastnou tohoto kříže, doufám,
že se Ti budu podobati v nebi a že uzřím zářiti na svém těle rány Tvého utrpení.
Doufám, že po pozemském vyhnanství budu Tebe požívati,
avšak nechci shromažďovati zásluhy pro nebe.
Chci pracovati jen pro Tvou lásku, s jediným úmyslem,
činiti Ti radost, potěšiti Tvé svaté Srdce a zachrániti duše,
 které Tě budou na věky milovati.

K večeru tohoto života objevím se před Tebou s prázdnýma rukama,
neboť nežádám Tě, Pane, abys počítal mé dobré skutky...
Veškerá naše spravedlnost jest poskvrněna ve Tvých očích!
 Proto se chci přiodíti Tvou vlastní spravedlností a od Tvé lásky Tebe přijmouti na věky.
 Nechci jiného trůnu a jiné koruny než Tebe, můj Miláčku!

Čas jest ničím před Tvýma očima, jeden den jest jako tisíc let.
Proto mne můžeš připraviti v jednom okamžiku,
abych mohla předstoupiti před Tebe.

Abych žila v úkonu dokonalé lásky,
odevzdávám se Tobě jako zápalná oběť Tvé milosrdné lásce a prosím,
abys mne bez ustání stravoval,
abys mou duši zaplavil proudy své nekonečné něhy,
abych se tak stala mučednicí Tvé lásky, můj Bože!

A až toto mučednictví mne připraví,
abych mohla předstoupiti před Tebe,
 kéž mi dá konečně zemříti a kéž má duše se ihned rozletí
k věčnému objetí Tvé milosrdné Lásky!

Při každém úderu srdce chci Ti, Miláčku můj,
opakovati nesčíslněkráte tuto svou oběť až do té chvíle, kdy zmizí stín
 a já budu moci opakovati Tobě svou lásku ve věčném patření tváří v tvář!

Marie Františka Terezie Ježíškova a svaté Tváře, karmelitka

Modlitba k Jezulátku
Ježíšku, můj jediný poklade! Doporoučím se Tvým božským rozmarům.
 Chci jen jedinou radost, aby ses pousmál. Uděl mně své milosti a své dětské ctnosti!
 Kéž v den mého zrození pro nebe poznají andělé a Svatí ve Tvé malé nevěstě Terezii Ježíškovu! 


Nejkratší Terezčina modlitba,
kterou nosila stále při sobě
 "Ježíši, učiň, ať se Ti podobám!"

Modlitba k Svaté Terezii Ježíškově
na vyprošení milostí skrze její přímluvu.

Nebeský Otče! Skrze Svatou Terezii Ježíškovu připomínáš světu milosrdnou Lásku,
 naplňující Tvé srdce. Připomínáš světu také dětinnou důvěru, kterou musíme k Tobě chovati. Pokorně Ti děkujeme, že jsi takovou slávou zahrnul svou vždycky věrnou dceru a dal jí tak podivuhodnou moc získávati Ti denně velký počet duší, které Tě věčně budou chváliti.

Malá Svatá Terezie, vzpomeň si na svůj slib, „že budeš zemi činiti dobře“,
 dej padati hojnému dešti růží na ty, kteří Tě vzývají. Vypros nám od Boha milosti,
které čekáme od Jeho nekonečné dobroty.

Ó Bože, který jsi roznítil duši Sv. Terezie Ježíškovy ohněm své lásky,
 dej, abychom i my Tebe milovali a jiné přiváděli k milování Tebe. Amen.
Růženec praktik používaný Terezií