čtvrtek 14. srpna 2014

Váš úděl je opravdu krásný (psáno misionáři), protože Vás Pán vyvolil
 a protože On sám nejprve svlažil rty v číši, kterou vám podává. 
 Kterýsi světec pravil: „Není největší ctí, kterou může Bůh prokázati duši, 
dá-li jí mnoho, nýbrž žádá-li mnoho od ní.“

 14. srpna 1921 nazval Benedikt XV. Terezii ctihodnou a potvrdil její hrdinské ctnosti.