úterý 16. prosince 2014

Ježíš nepotřebuje našich prací, dychtí jedině po naší lásce. On, tentýž vznešený Bůh, 
který ve Starém zákoně prohlásil: „Budu-li lačněti, nepovím ti,“ 
neostýchal se prositi Samaritánku u studnice Jakubovy o trošku vody, neboť žíznil…
Ale, mluvě takto, toužil Stvořitel všehomíra po lásce svého tvora. Žíznil po lásce.